Jak zrušit společné jmění manželů u podnikatele


Se vstupem do manželství se mění některá práva a povinnosti manželů. Ze zákona například vzniká společné jmění manželů. Majetek nabytý za trvání manželství, stejně jako závazky, nejsou až na výjimky ve výhradní dispozici každého z manželů, ale jsou v jejich společném jmění. Problémy nastávají zejména tehdy, když jeden z manželů rodinu zadluží. Kolotoč půjček, úvěrů, investic a obchodování s nejistým výsledkem zpravidla nemine podnikatele. Ochránit druhého manžela a zpravidla i děti přitom můžete relativně snadno – zúžením společného jmění manželů.

Postup

TEORIE

Předně je třeba uvést, že český právní řád nedovoluje úplně vyloučit společné jmění manželů. Můžete ho však zúžit až na obvyklé vybavení společné domácnosti, což se v praxi může blížit situaci, jako byste společné jmění vůbec neměli (např. nevedete-li společnou domácnost, bydlíte-li u rodičů atd.)
Zajímavé je také to, že soud na žádost jednoho z manželů MUSÍ společné jmění manželů zúžit, získal-li manžel / manželka povolení k podnikání. Je jedno, který z manželů návrh podá. Byť mají manželé v řízení postavení žalobce a žalovaného, je možné (a časté), že se zúžením společného jmění manželů až na obvyklé vyjádření společné domácnosti oba souhlasí. Již do návrhu (žaloby) může druhý z manželů připojit na závěr text „S výše uvedeným návrhem žalobce souhlasím“ a vlastnoručně se podepsat.
Rozhodnete-li se později společné jmění manželů rozšířit do předchozího rozsahu, opět se musíte se svým návrhem obrátit na soud.
Zúžení společného jmění manželů upravuje § 148 odst. 2 občanského zákoníku:
§ 148
(1) …
(2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.
(Odkaz na občanský zákoník naleznete dole pod článkem)

VZOR – 1. STRANA

Okresnímu soudu v …
Žalobce: Jonáš Zlatník, nar. dne …, trvale bytem …
Žalovaná: Hana Zlatníková, rozená Mikulášková, nar. dne … , trvale bytem …
návrh na zúžení společného jmění manželů
Dvojmo!
Přílohy:
– kopie oddacího listu
– kopie rodných listů
– výpis z živnostenského rejstříku

VZOR – 2. STRANA

I.
S žalovanou jsme uzavřeli manželství před Městským úřadem v Plzni dne 1.8.2011. Naše manželství stále trvá a je bezdětné.
Žalovaná je podnikatelka podle živnostenského zákona. Od 23.6.2012 poskytuje překladatelské a tlumočnické služby a dále fotografické služby. Já podnikatelem nejsem.
Důkaz:
– kopie oddacího listu
– výpis z živnostenského rejstříku
II.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Okresní soud v … vydal následující
rozsudek:
1) Společné jmění manželů Hany Zlatníkové, rozené Mikuláškové a Jonáše Zlatníka, kteří uzavřeli manželství dne 1.8.2011 před Městským úřadem v Plzni, se zužuje až na obvyklé vybavení společné domácnosti.
2) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
V … dne …
Jonáš Zlatník