Jak správně napsat dodatek ke smlouvě


S časem se mění i přání, potřeby a možnosti obou stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné, se v roce 2013 snadno mohou změnit v nevyhovující. A to platí i o jiných náležitostech všech smluv, jako je například specifikace zboží, dodací podmínky atd. Nemáte-li potřebu smlouvu přímo zrušit, vypovědět ji nebo od ní odstoupit, je vhodné dodatkem k ní vymezit nové práva a povinnosti obou stran.

Postup

UVĚDOMTE SI, ŽE ….

Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou:
§ 40 odst. 2 občanského zákoníku: „Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně.“
Naproti tomu v obchodně-právních vztazích může být i písemná smlouva měněna i ústně. To neplatí v případě, pokud samotná smlouva uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemně:
§ 272 odst. 2 obchodního zákoníku: „Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně.“
Změní-li se proto situace a vy budete potřebovat ustanovení smlouvy částečně změnit, nejčastěji tak budete činit právě pomocí písemného dodatku ke smlouvě.

STRANY DODATKU

Strana dodatku budou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní smlouvu. Tomu nebrání, pokud byl v mezidobí zvolen nový statutární orgán – Např. stranami smlouvy byl Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Milanem Králem, a dodatek budou uzavírat Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Ing. Jiřím Adámkem.
Dodatek také může uzavřít právní nástupce původního účastníka, např. dědic, na kterého přešly práva a povinnosti ze smlouvy.

NÁLEŽITOSTI DODATKU

V dodatku ke smlouvě uveďte následující náležitosti:
– označení, že se jedná o dodatek ke smlouvě
– označení stran
– text dodatku
– datum a podpisy stran
Dodatky se vyplatí číslovat, a to i tehdy, když nepředpokládáte, že v budoucnu budete uzavírat nějaký další dodatek. Jejich pořadí se dá samozřejmě odvodit od data podpisu, ale číslování je přehlednější a na dodatek se lépe odkazuje např. v korespondenci, při soudních sporech atd. Proto dodatky nazývejte Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 atd.

VZOR DODATKU

Představte si, že máte uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2007, kdy nájem bytu činil 6.000,- Kč za měsíc. Nyní má být po dohodě stran nájem 7.000,- Kč. Pronajímatel má také nový účet u jiné banky.
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007
Pavel Krásný, nar. dne ………., trvale bytem …… (dále jen „pronajímatel“)
a
Michal Zelený, nar. dne ……. , trvale bytem ……. (dále jen „nájemce“)
uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007:
Článek III. Nájemní smlouvy nově zní:
1. Nájemné za byt č. ….. , nacházející se v 5. patře bytového domu č.p. ……, na adrese …… je určeno dohodou stran a činí 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) měsíčně.
2. Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.ú. …………, vedený u ……… banky a musí být zaplaceno nejpozději první den v měsíci, za který je nájemné placeno.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
V ……. dne…….
podpis pronajímatele podpis nájemce